HIMA Safety System Module

HIMA Safety System Module
B4243 B4235
B4236-1 B4236-2
B4237-1 B4237-2
B5230
B5231
B5232-1 B5232-2
B5233-2
B9302
B9361
Central Module
F8650A,E F8652X,E
Power Supply
F7126 F7130A
Input/Output Module
Digital Input Module
F3221 F3222
F3223 F3224
F3236 F3237
F3238 F3240
F5203 F5220
Analog Input Module
F6208 F6214
F6215 F6216
F6216A F6217
F6220 F6221
Analog Output Module
F3322 F3330
F3331 F3332
F3333 F3334
F3348 F3422
F3430 F6705
F6706
Distribution Module and Sub Rack
F7133
Auxiliary Equipment
F7131 H7013

Communication Module
F8621A F8627X
F8628
I/O Bus Connection Module
F7553
HIBVS Bus Connection Module
H7505 H7506
PC4851SA
Power Relay Module
H4116 H4122
H4135 H4136
Data Connection Cable
Bv7031 Bv7040
Bv7043 Bv7044
Bv7045 Bv7046
Bv7048 Bv7049
Bv7050 Bv7051
Bv7052 Bv7053

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *